Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

18 nov 2021

Los van het landelijk protest dat gaande is tegen invoering van de Wtza in de Huisartsenzorg, brengen we jullie graag even heel kort op de hoogte van de belangrijkste punten die vooralsnog gelden. Meldplicht is nu even het belangrijkste. Mocht de wet definitief doorgang gaan vinden, dan scheelt het werk als je dit op orde hebt:

Als je niet in het LRZa staat, moet je je vóór 1 juli 2022 aanmelden. Vanaf 1 januari 2022 kan de melding plaatsvinden via Melden | Toetreding zorgaanbieders. Als je dat gecheckt hebt, dan moet je vervolgens een toelatingsvergunning aanvragen vóór 1 januari 2024.

 • Toelatingsvergunning
  Wanneer moet je wél een toelatingsvergunning aanvragen?
  Als je huisartsenpraktijk in het verleden automatisch was toegelaten, moet je alsnog een toelatingsvergunning aanvragen in het geval je met meer dan 10 zorgverleners vanuit de praktijk werkzaam bent. Dat moet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza (1 januari 2024).
  Als je huisartsenpraktijk na inwerkingtreding van de Wtza de grens van 10 zorgverleners passeert, moet je alsnog een vergunning aanvragen. Dat moet dan binnen 6 maanden nadat de grens van 10 zorgverleners is gepasseerd.

Waar wordt de huisartsenpraktijk op getoetst?
De CIBG toetst je vergunningsaanvraag op de volgende criteria:

 • De eis van een dusdanige organisatie dat dit leidt tot het verlenen van goede zorg: denk daarbij aan voldoende kwalitatief als kwantitatief toegerust personeel en materieel, een goede toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede afstemmings- en verantwoordingsplichten, en voor zover nodig voldoende bouwkundige voorzieningen (artikel 3 Wkkgz).
 • De eis van een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg (artikel 7 Wkkgz).
 • De eis van een interne procedure, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van incidenten (artikel 9 Wkkgz).
 • De eis van een onafhankelijk intern toezichthouder (artikel 3 Wtza, indien die eis op de instelling van toepassing is).
 • De eis van een regeling financiële bedrijfsvoering (artikel 40a, eerste lid, Wmg).
 • De eis van financieel gescheiden administratie van zorgactiviteiten van andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten (artikel 40a, tweede lid, Wmg).
 • De eis van een ordelijke en controleerbare financiële administratie (artikel 40a, vierde lid, Wmg).
 • De eis van rechtmatig declareren (artikel 35, eerste , tweede, zesde en zevende lid, Wmg).
 • De eis van een cliëntenraad (artikel 2, eerste lid WMCZ 2018, indien die eis op de instelling van toepassing is).

De toelatingsvergunning kun je vanaf 1 januari 2022 aanvragen via www.toetredingzorgaanbieders.nl. Vanaf het moment dat de aanvraag compleet bij het CIBG binnen is, geldt in beginsel een maximum behandeltermijn van 8 weken voor het nemen van een beslissing op de aanvraag. De behandeltermijn van 8 weken mag echter, na het informeren van de zorgaanbieder daarover, worden verlengd.

 • Bestuursstructuur
  Wanneer er meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn in je praktijk ben je ook verplicht om een interne onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Hierbij kan je denken aan een raad van toezicht of raad van commissarissen. Vóór januari 2024 regelen!
 • Jaarverantwoording
  Op grond van een nieuw artikel in de Wet marktordening gezondheidszorg (artikel 40b Wmg) moeten álle zorgaanbieders, dus ook alle huisartsenpraktijken, zich jaarlijks verantwoorden door middel van een openbare jaarverantwoording.
 • De overheid wil dat iedere zorgaanbieder die (deels) met collectieve middelen wordt bekostigd, aanspreekbaar is op de professionaliteit en de integriteit van zijn bedrijfsvoering.
 • De verplichting om daarover openbaar verantwoording af te leggen, zorgt ervoor dat iedereen er kennis van kan nemen. En dat de zorgaanbieder aangesproken kan worden op de continuïteit van de zorgverlening, integriteit en professionaliteit van zijn bedrijfsvoering.
 • De NZa houdt toezicht op deze verplichting.


Het is de bedoeling dat huisartsenpraktijken deze jaarverantwoording voor het eerst gaan doen over het verslagjaar 2022 (voor 1 juni 2023). Kijk voor meer informatie op https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza/).