Regionale samenwerkingen met stakeholders in de regio

De regionale samenwerkingen vinden plaats tussen interne en externe stakeholders.

Interne stakeholders

De stakeholders van de RHOGO zijn in de eerste plaats de leden (huisartsen). Zij bepalen waar de RHOGO voor staat en welke taken hieruit voortvloeien.

Dit wordt gedaan via de Algemene Ledenvergadering (ALV) die vier keer per jaar bij elkaar komt. Van daaruit worden taken gedelegeerd aan het bestuur van de vereniging.

Het bestuur wordt voor verschillende onderwerpen ondersteund door structurele en tijdelijke commissies en werkgroepen.

De input van de leden, bijvoorbeeld op de ALV, loopt nog vaak via de verouderde HAGRO structuur. Echter ook de GEZ verbanden en andere samenwerkingsverbanden waar huisartsen bij betrokken zijn, worden door de RHOGO als steeds belangrijkere gesprekspartner gezien en betrokken bij ontwikkelingen in de regio.

Externe stakeholders

Een belangrijke externe stakeholder is de zorgverzekeraar. In de regio Gooi en Omstreken is Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar. Zij zijn een belangrijke partner voor de ketenzorg in de regio: Diabetes, COPD, CVRM, POH GGZ. De afspraken die door Zilveren Kruis worden gemaakt met de zorggroepen worden in belangrijke mate gevolgd door de overige zorgverzekeraars.

Daarnaast is Zilveren Kruis een stevige partner voor de RHOGO bij de beleidsontwikkeling in de regio. Zo is, samen met Tergooi, een tripartite samenwerking ontstaan ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de zorg, waarbij zorg op de juiste plek het belangrijkste uitgangspunt is.

De regio is uniek met Tergooi als enige ziekenhuis. De afgelopen jaren is dan ook veel aandacht uitgegaan naar de samenwerking met Tergooi. Zo heeft de RHOGO inmiddels maandelijks een bestuurlijk overleg met Tergooi en vinden regelmatig heidagen plaats.

Suggesties?