Initiatieven in de regio

De RHOGO neemt deel aan een aantal regionale netwerken rondom doelgroepen die een multidisciplinaire aanpak vragen. Dit zijn de netwerken Dementie, Netwerk Palliatieve zorg en de coalitie zorgpad kwetsbare ouderen. Ook denkt de RHOGO mee met het initiatief Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ).

Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek

Het netwerk Dementie is een samenwerking tussen verschillende organisaties in de regio die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van mensen met dementie. Het netwerk omvat leden vanuit de VVT’s, casemanagers, Tergooi MC, Alzheimer NL, en de RHOGO. Komende jaren werken we  aan de volgende speerpunten:

  • Zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie
  • Zorg voor mantelzorgers
  • Duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid casemanagers
  • Mensen met dementie en hun naasten ervaren naadloze welzijn en zorg

Afgelopen periode zijn de werkgroepen rondom deze thema’s aan de slag gegaan met de eerste verbeteringen. Zo zijn er verbeteringen ingezet rondom het (communicatie)proces na aanmelden van een patiënt voor een casemanager dementie.

Netwerk palliatieve zorg en Regionaal Palliatie Team

Het netwerk palliatieve zorg Gooi en Omstreken is een samenwerkingsverband van verschillende zorg en vrijwilligersorganisaties. Denk aan de VVT’s, vrijwilligers, stichtingen met betrekking tot levenseinde, Tergooi MC en de RHOGO. Zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorg, hebben op deze manier een kort lijntje om met elkaar de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren.

Als het ingewikkeld wordt in de palliatieve zorg, denkt de RHOGO graag met de huisartsen mee.

Het team bestaat uit kaderartsen en Verpleegkundig Specialisten palliatieve zorg, die werkzaam in de regio zijn. We hebben ervaring met het geven van consultaties. Dat wil zeggen: meedenken en adviseren. We nemen de zorg niet over. Consulten gaan vaak over symptomen als pijn, benauwdheid en delier. Ook de organisatie van zorg of existentiële problemen komen aan de orde. Zo nodig staan de kaderartsen en/of Verpleegkundig Specialisten aan het bed van de patiënt, bijvoorbeeld voor een ascitespunctie.

Het team baseert haar consulten op ervaring, kennis en betrouwbare bronnen. Zo staat op de website Palliaweb actuele informatie over het verlenen van palliatieve zorg. Hier vind je onder andere adviezen over palliatieve zorg en symptoommanagement bij patiënten met COVID -19 besmetting: www.palliaweb.nl. Het team is opgericht ten tijde van de coronapandemie.

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg:  www.pallialine.nl

Telefoon: 035-7605070

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Voor ondersteuning bij palliatieve vragen in de ANW uren blijft het IKNL-consultteam beschikbaar via 088-6051444.

Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de teams. 

Coalitie zorgpad kwetsbare ouderen

De coalitie zorgpad kwetsbare ouderen is ontstaan in 2019. De coalitie zet zich in om actuele vraagstukken op te pakken rondom capaciteit, communicatie/overdracht en kennisbevordering rondom proactieve zorg planning (PZP). Verschillende professionals nemen deel in dit netwerk, zoals Specialisten Ouderen Geneeskunde, POH-S, huisartsen, geriaters en Verpleegkundig Specialisten.

IMOZ

Als je goede werkafspraken maakt als huisarts met specialisten ouderengeneeskunde en andere betrokkenen bij de ouderenzorg, vooral bij kleinschalige woonvormen, heeft iedereen daar wat aan. Daarom werd de IMOZ methodiek geïntroduceerd: Integrale Medische Zorg voor Ouderen.

Sinds het ontstaan van kleinschalige woonvormen zijn het veelal de huisartsen die daar verantwoordelijk zijn voor de medische zorg voor ouderen. Maar het gaat in veel gevallen eigenlijk om verpleeghuiszorg in de 1e lijn. IMOZ helpt bij de samenwerking tussen huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en de organisatie. Verwachtingen van alle betrokken partijen zijn daardoor bespreekbaar. Het geeft duidelijkheid over randvoorwaarden, grenzen van verantwoordelijkheid, communicatie en samenwerking.

Hoe het werkt?

Dat verschilt per huis, waarbij de rol van de huisarts en die van de specialist ouderengeneeskunde verschilt. In principe zijn er voor de huisarts twee mogelijkheden, waarbij in beide gevallen de huisarts hoofdbehandelaar blijft:

  1. De huisarts blijft medisch verantwoordelijk voor alle bewoners. Maar als de zorg te specialistisch wordt, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, complexe somatische zorgbehoefte of inzet van onvrijwillige zorg, wordt de specialist ouderengeneeskunde ingeschakeld.
  2. De bewoners worden besproken tussen de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts, waarbij de specialist ouderengeneeskunde zelf proactief de medische behandeling en inzet multidisciplinaire team vormgeeft bij ouderen met meer complexe zorgvragen. De huisarts blijft uiteraard wel betrokken en geïnformeerd.

Voordelen

De integrale samenwerking met de IMOZ methodiek geeft structuur. Het geeft houvast voor de zorgprofessionals én bestuurders en leidinggevenden. Het zorgt voor duidelijke communicatie en maakt het werk in de ouderenzorg bij kleinschalige woonvormen een stuk leuker voor de huisarts en de andere professionals in de ouderenzorg. Voor de ouderen met een complexe zorgvraag helpt het zwaardere en onnodige zorg voorkomen.

Toekomst

Ook de IMOZ methodiek is volop in ontwikkeling. Hoe meer professionals op deze manier werken, hoe beter. Het vraagt om anders denken bij de betrokken professionals én bestuurders. Het meest effectief is om bij het starten van een nieuwe kleinschalige woonvorm deze methodiek met de initiatiefnemers te bespreken, zodat snel gestart kan worden met het maken van afspraken. Vervolgens is het belangrijk deze afspraken goed te onderhouden door regelmatige evaluatie en het delen van de ervaringen te plannen met alle betrokkenen.

Meer informatie

De RHOGO werkt samen met de initiatiefnemers van het IMOZ programma. IMOZ is een van de thema’s van het RegioKompas in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Wil je meer weten over IMOZ en hoe jijzelf deel kunt nemen? Kijk dan op de website van  RegioKompas of mail naar Kayla Ho (projectleider IMOZ). 

Suggesties?