Inhoud programma's

In de regio worden 4 programma's aangeboden via de RHOGO: SLIMMER, CooL, de BeweegKuur en Keer Diabetes Om. Meer weten over de verschillen tussen de GLI programma's?

Meer informatie (PDF)

SLIMMER

Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Na een half jaar worden de deelnemers begeleid naar het lokaal sport- en beweegaanbod en krijgen daarbij ondersteuning tijdens terugkom- en monitoringsmomenten. 

Voor meer informatie over het programma ga je naar de website van Slimmer.

De uitvoering van SLIMMER ligt bij zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut). De leefstijlcoach is tevens een gecertificeerde diëtist/beweegprofessional. 

CooL

Het programma CooL (expertisecentrum Leefstijlinterventies) werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties, zie praatplaat. Website van Coaching op Leefstijl.

De CooL- leefstijlcoach hoeft geen opgeleide fysiotherapeut of diëtist te zijn, maar dient wel geaccrediteerd te zijn door de beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Ga voor meer informatie naar: www.leefstijlcoachesgooi.nl

Hier is ook een speciale pagina voor verwijzers te vinden.

Beweegkuur

Het belangrijkste aspect binnen de BeweegKuur is het realiseren van gedragsverandering op basis van Motivational Interviewing. De deelnemer behoudt zelf de regie door middel van het stellen van doelen en zelfmanagement. Daarnaast neemt de zorgprofessional beslissingen in samenspraak met de deelnemer, in plaats van dat de deelnemer van bovenaf beslissingen opgelegd krijgt.

Informatie Beweegkuur

Keer Diabetes Om (KDO)

KDO is een gespecialiseerde GLI die per 1 januari 2023  opgenomen is in de basisverzekering. Deelnemers werken in 2 jaar aan duurzame gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Mensen leren door zelf te ervaren wat een andere leefstijl met hen doet en keuzes te maken die bij hen passen. Een multidisciplinair team bestaande uit een verpleegkundige, gedragscoach, diëtist en programmacoördinator begeleiden deelnemers in groepen.

Er zijn twee vormen van het Keer Diabetes2 Om programma beschikbaar, voor twee verschillende doelgroepen: 

  • Keer Diabetes2 Om GLI: voor patiënten met prediabetes of diabetes type 2 die geen diabetesmedicatie of alleen metformine gebruiken. De begeleiding is digitaal en er zijn vier terugkomdagen. Vanaf 2023 vergoedt de basisverzekering dit programma voor iedere verzekerde.
  • Keer Diabetes2 Om+: voor patiënten met diabetes type 2 die diabetesmedicatie (zoals SU-derivaten en/of insuline) gebruiken, waarbij het risico bestaat op hypoglykemie of diabetische ketoacidose bij leefstijlaanpassing. De begeleiding vindt fysiek plaats, inclusief extra medische begeleiding vanwege de veiligheid. Zorgverzekeraars VGZ, Menzis en DSW vergoeden het programma KDO voor deze doelgroep. 

Meer informatie

Verwijsprocedure
Zowel de patiënt als de huisarts of POH kunnen een verwijzing voor de GLI bespreekbaar maken. De huisarts (of POH) bekijkt samen met de patiënt of de patiënt aan de verwijscriteria voldoet. 

Als een verwijzing op zijn plek is en de patiënt gemotiveerd, dan verwijst de huisarts de patiënt door naar de leefstijlcoach middels de hiervoor bestemde verwijsbrief. Verwijzen via Zorgdomein is bij de meeste leefstijlcoaches ook mogelijk. Dit staat vermeld in de verwijsbrief.

Verwijsprocedure

Toestemmingsformulier
De huisarts laat de patiënt tevens een toestemmingsformulier ‘register gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-register)’ van het RIVM tekenen. Zie download onderaan deze pagina. 

De patiënt krijgt de verwijzing en een kopie van de toestemmingsverklaring op papier mee en meldt zichzelf telefonisch aan bij de leefstijlcoach van de locatie naar keuze. 

Na de intake bepalen de leefstijlcoach en de patiënt samen of zij het tweejarige traject aangaan. De leefstijlcoach zorgt voor verslaglegging in het GLI-board van cBoards. Indien de patiënt toestemming geeft, krijgt de leefstijlcoach en de betrokken zorgverleners (inclusief de huisarts en/of de POH) inzage in dit digitale dossier.

Overzicht leefstijlcoaches
Na verwijzing door de huisarts neemt de patiënt  zelf contact op met een leefstijlcoach naar keuze.

Suggesties?