Speerpunt 4. Zorg op de juiste plek

Zorg op de juiste plek, of substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn, is een belangrijk thema in het gezondheidszorgbeleid. Substitutie houdt bijvoorbeeld in dat bepaalde zorg van het ziekenhuis naar de huisarts wordt verschoven. De gedachte is dat dit leidt tot kostenbesparing en dat het prettiger is voor de patiënt om zorg dicht bij huis te ontvangen. Zo krijgt de patiënt de zorg zo dichtbij huis als mogelijk, van de juiste professional met de juiste kwaliteit.

Om dit te stimuleren is sinds 2018 structureel geld (landelijk 75 miljoen euro) beschikbaar. Wanneer concrete afspraken worden gemaakt over substitutie van zorg tussen ziekenhuis en eerste lijn wordt dit geld overgeheveld van het macrokader van de tweede naar de eerste lijn.

Samen investeren in betere zorg

Substitutie of liever gezegd ‘zorg op de juiste plek’ wordt door de RHOGO niet alleen gezien als een verschuiving van tweede naar eerste lijn, maar meer als een investering in gezamenlijke, betere zorg samen met het ziekenhuis. De RHOGO zou dit willen oormerken als kwaliteitsimpuls voor zorg in de regio en bestempelt dit als een speerpunt voor de komende jaren.

Relatie met Zilveren Kruis

Afgelopen jaren heeft de RHOGO, samen met Tergooi, al flink geïnvesteerd in de relatie met Zilveren Kruis. Zoals in het beleidsplan beschreven is het resultaat hiervan tripartite afspraken waarin gezamenlijke initiatieven worden uitgewerkt. Dit kunnen initiatieven op het gebied van substitutie zijn, maar ook initiatieven op andere vlakken zoals medicatieoverdracht en het vergroten van de digitale informatievoorziening. Deze tripartite afspraken worden de komende jaren verder uitgewerkt en vormgegeven.

Daarnaast inventariseert de RHOGO regelmatig bij de leden welke onderwerpen en projecten zich lenen voor substitutie en speelt hier een coördinerende en stimulerende rol in. Daar waar nodig onderhandelt de RHOGO over deze projecten met Tergooi, ondersteunt in het opstellen van een business case en lobbyt bij de zorgverzekeraar(s).

Samenwerking met medisch specialisten

Wat verder onder dit thema valt en heel belangrijk is voor de regio is de ontwikkeling van integrale en innovatieve samenwerkingsconcepten tussen huisartsen en medisch specialisten. Digitalisering en diverse eHealth toepassingen (zoals beeldconsulten) passen binnen deze innovatieve concepten. Het zorgaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de patiënt, waarbij excellente service dichtbij patiënt wordt geleverd, terwijl complexe zorg centraal is georganiseerd. Onder andere in het regiozorgcentrum Weesp worden hiervoor de komende jaren verschillende ideeën concreet uitgewerkt, maar misschien dat er de komende jaren meer van dit soort initiatieven in de regio ontstaan. De RHOGO zal hier een coördinerende en stimulerende rol in innemen.  

Doorstroom

Het gat tussen de zorg in het ziekenhuis en de zorg thuis zou verkleind moeten worden door onder andere de nazorg thuis te verbeteren waardoor de doorstroom sneller kan. Hiervoor zouden de mogelijkheden tot versterking van de zorgverlening thuis, bijvoorbeeld door de wijkverpleging, onderzocht moeten worden. Andere voorbeelden om de doorstroom te verbeteren die al lopen in de regio zijn de samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partijen in de regio (RHOGO, Tergooi, VVT-instellingen en Verenso) over het eerstelijnsverblijf (ELV). Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de doorstroom wordt verbeterd en onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen.