Speerpunten

Er zijn vijf hoofdonderwerpen waar de RHOGO prioriteit aan geeft:

1. Het neerzetten van een stevige, professionele organisatie (interne organisatie/externe profilering)

Ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderend zorgvraag gedrag van patiënten, maar ook tot een andere vorm van bekostiging of prioritering van belangrijke stakeholders zoals de zorgverzekeraar. Daarom is het belangrijk een sterke, professionele, regionale vereniging neer te zetten waarin de ontwikkelingen worden gemonitord en omgezet in concrete acties en afspraken waardoor de huisartsen in de regio op een maatschappelijk verantwoorde wijze kwalitatief hoogstaande zorg kunnen leveren.

Lees meer

2. Ontzorgen van de huisarts (dag/ANW, 24/7)

Door een toegenomen zorgvraag van kwetsbare groepen, zoals ouderen, krijgen huisartsen het steeds drukker. Met een grote populatie ouderen is dit ook in de regio Gooi en Omstreken een nijpend probleem. De RHOGO ziet het dan ook als een belangrijke taak om haar leden te ontzorgen.

Lees meer  

3. IT

IT (eHealth/digitalisering) is een belangrijk middel om de zorgverlener en patiënt te ondersteunen en draagt bij aan een betere samenwerking tussen zorgprofessionals. Voor de RHOGO is IT de komende jaren een heel belangrijk speerpunt.

Lees meer

4. Zorg op de juiste plek

Substitutie of liever gezegd ‘zorg op de juiste plek’ wordt door de RHOGO niet alleen gezien als een verschuiving van tweede naar eerste lijn, maar meer als een investering in gezamenlijke, betere zorg samen met het ziekenhuis. De RHOGO zou dit willen oormerken als kwaliteitsimpuls voor zorg in de regio en bestempelt dit als een speerpunt voor de komende jaren.

Lees meer

5. Ouderenzorg

Het aantal ouderen stijgt fors waardoor de druk op de huisartsen nog meer zal toenemen. Het is essentieel vernieuwende organisatievormen en zorgconcepten te introduceren om deze zorg te kunnen (blijven) leveren.

Lees meer

Andere onderwerpen

De genoemde speerpunten betekenen niet dat andere, lopende onderwerpen geen aandacht krijgen. Lopende zaken gaan gewoon door en horen tot het basiswerk van de RHOGO. Deze onderwerpen krijgen ook een plek in de jaarplannen. Te denken valt hierbij aan de volgende zaken:

  • Bestendigen en door ontwikkelen van de ketenzorg (Go BV Diabetes, COPD, CVRM en POH GGZ)
  • S3 Initiatieven
  • Onderhouden en waar mogelijk versterken van de externe relaties (o.a. met Tergooi, Zilveren Kruis, VVT-instellingen, gemeenten)
  • Organisatie van de acute (ANW) zorg en aansluiting bij de SEH
  • Doorontwikkeling van het MCC Gooi en Vechtstreek
  • De Gezondheidsstudio
  • Deelname aan Regiotafel, Kring Midden Nederland, InEen
  • Meerjarenbeleidsplan Palliatieve zorg